About Us

บริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จำกัด

ให้บริการที่ปรึกษาทางด้านการเงินกับองค์กรธุรกิจต่างๆ และเป็นสมาชิกของชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

ทีมงานของบริษัทฯ

บุคลากรหลักของบริษัทเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต รวมทั้งผู้บริหาร และที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์หลายด้าน ทั้งทางด้านการเงิน การบัญชี ด้านหลักทรัพย์ และการปรับโครงสร้างหนี้ ทำให้มีความพร้อมในการให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า อาทิ ด้านการเงิน การบัญชี การธนาคาร สินเชื่อโครงการ วาณิชธนกิจด้านต่างๆ

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในคุณภาพของการเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินด้วยความทุ่มเท  โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และยึดมั่นในจรรยาบรรณในการทำงาน การเก็บรักษาความลับของลูกค้า