Services

ที่ปรึกษาทางการเงิน

ให้คำปรึกษาทางการเงิน อาทิ การประเมินมูลค่า ความเป็นไปได้ของโครงการ การวางแผนการเงิน  การซื้อ-ขายสินทรัพย์ การเตรียมการเสนอราคา การปรับปรุงสภาพคล่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์ เป็นต้น

การปรับโครงสร้างหนี้

ให้คำปรึกษาด้านการปรับโครงสร้างหนี้อย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจัดทำแผนการปรับโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและเป็นไปได้ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนและการดำเนินการตามแผนการฟื้นฟูกิจการ

การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (IPO)

ให้คำปรึกษาในด้านการระดมทุน การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) การออกและเสนอขายหลักทรัพย์จดทะเบียนให้แก่ประชาชนทั่วไป (PO) และการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง (PP)   

ด้านการควบรวมกิจการ

ให้คำปรึกษาด้านการประเมินมูลค่าและการดำเนินการควบรวมกิจการโดยการประสานงานกับนักลงทุนที่มีศักยภาพ ประเมินและให้คำแนะนำมูลค่าที่เหมาะสมสำหรับการควบรวมกิจการ ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในด้านการจัดโครงสร้าง การเจรจาต่อรอง และการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ด้านการประเมินมูลค่ากิจการ

ให้บริการด้านการประเมินมูลค่ากิจการ หุ้น องค์กรธุรกิจ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน เช่น สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า ด้วยวิธีการที่เหมาะสม

ด้านการจัดหาผู้ร่วมทุน (Join Venture)

ให้คำปรึกษาบริการในการพิจารณาผู้ร่วมลงทุน จัดหานักลงทุนที่มีศักยภาพที่จะเป็น หุ้นส่วนทางการเงินและหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ กำหนดรูปแบบของกลยุทธ์และโครงสร้างในการร่วมทุนระหว่างธุรกิจ โครงสร้างผู้ถือหุ้น รวมทั้งการจัดการสินทรัพย์ของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ